مواد بناء طارق قبها - برطعة

رمل ،حديد ،طوب،اسمنت،نقليات،رافعة